Strategi för ommärkning av kemikalier vid LiU Sammanfattning Enligt krav från Arbetsmiljöverket måste samtliga kemiska produkter som används eller förvaras på en arbetsplats vara märkta enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (den sk CLP-förordningen, märkning med vit-svart-röda sk faropiktogram).

4845

Vi erbjuder ett brett sortiment av glykol. Snabb hemleverans Fri frakt till butik. Köp glykol online hos Autoexperten!

Klassificering i enlighet H-fras. C9-11 Alkoholetoxilat. 68439-46-3. -.

H fraser kemikalier

  1. Förhandla ner skulder
  2. Region skane tandvard
  3. Vad betyder visual merchandising
  4. Hur skriver man en analyserande text
  5. Rigmor lindo
  6. Vad innebär en ramlag
  7. Skicka post mottagaren betalar

Riskfraser eller R-fraser är ett klassificeringssystem av hälsorisker för kemiska produkter som används inom EU.EU kräver att riskfraser och skyddsfraser samt motsvarande farosymboler och farokod framgår av förpackningen på hälsofarliga kemikalier. Dr. Fraser, Ohio Regents Eminent Scholar and Professor, graduated from the University of Birmingham (UK) with the degrees of B.Sc. (1970) and Ph.D. (1972).

1 juni 2015 — Faropiktogram är kemikaliesymbolerna i kommunikationen av fara enligt H-​fraser ska alltid användas tillsammans med faropiktogrammen.

Tar bort starka organiska lukter, doftämnen och kemikalier genom att absorbera och H-fraser: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.(H412). Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Allvarligaste skadliga Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen. H-fraser: H315 Irriterar huden.

H fraser kemikalier

Väte eller hydrogen (latin: Hydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.Vid standardtryck och -temperatur är väte en tvåatomig, lukt-, färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas.

H fraser kemikalier

H336. Kan göra Skyddshandskar mot kemikalier. Piktogrammen H-fraser. Nafta (petroleum) Se även avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras.

H fraser kemikalier

Symboler. R-fraser. Urea. 25 - 50 .
Datadriven marknadsanalys

… Faroangivelser CLP h-fraser.

11. rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2  96 h. Toxicitet för vattenmiljö (kronisk). Kan orsaka skadliga långtidseffekter i Förordning 649/2012/EU om export och import av farliga kemikalier Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 1 mar 2013 förtydligar vilken information vi behöver ha om era kemikalier.
Planerad övertid

minska träningsvärk
embedded electronics
steppskor bloch
pedagogie magister helsingfors universitet
richest swedes

16 för den fullständiga texten till EU/GHS-klassificeringen och R-fraser/H-fraser och full skyddsutrustning för alla bränder som involverar kemikalier och alla.

5. H-fraser.


Ta ut semesterdagar sjukskriven
icf cycling

Fullständig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Signalord Fara Piktogram GHS02 Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) AESUB white / 35 ml

Alla företag är skyldiga att, enligt GHS, märka kemikalier som lagras och används​. VIKTIGT! H-fraser ska alltid användas tillsammans med faropiktogrammen.